Friday, August 21, 2015

Danh sách trang web pagerank cao

Dưới đây là danh sách các trang web xã hội hàng đầu giúp tăng PR trang và cũng làm tăng lưu lượng truy cập của bạn.


 1. http://del.icio.us/
 2. http://stumbleupon.com/
 3. http://www.technorati.com/
 4. http://www.connotea.org/
 5. http://reddit.com/
 6. http://www.facebook.com/
 7. http://www.twitter.com/
 8. http://www.google.com/bookmarks/
 9. http://www.propeller.com/
 10. http://mystuff.ask.com/
 11. http://www.furl.net/
 12. http://de.lirio.us/
 13. http://www.blinklist.com/
 14. http://www.fsdaily.com/
 15. http://www.folkd.com/
 16. http://www.nowpublic.com/
 17. http://www.citeulike.org/
 18. http://myweb.yahoo.com/
 19. http://www.clipfire.com/
 20. http://www.simpy.com/
 21. http://www.bibsonomy.org/
 22. http://clipclip.org/
 23. http://www.backflip.com/
 24. http://hubpages.com/
 25. http://wink.com/
 26. http://www.linkagogo.com/
 27. http://www.spotplex.com/
 28. http://spotback.com/
 29. http://www.wists.com/
 30. http://sphinn.com/
 31. http://www.designfloat.com/
 32. http://www.netvouz.com/
 33. http://www.hugg.com/
 34. http://www.searchallinone.com/
 35. http://www.shadows.com/
 36. http://www.wykop.pl/
 37. http://www.scoopeo.com/
 38. http://www.spurl.net/
 39. http://www.plime.com/
 40. http://www.hanzoweb.com/
 41. http://www.buddymarks.com/
 42. http://linkatopia.com/
 43. http://www.mylinkvault.com/
 44. http://www.quadriot.com/
 45. http://www.uvouch.com/
 46. http://www.myhq.com/
 47. http://murl.com/
 48. http://www.ikeepbookmarks.com/
 49. http://www.favoor.com/
 50. http://my.xilinus.com/
 51. http://www.spicypage.com/
 52. http://www.hypediss.com/
 53. http://lilisto.lilisto.com/
 54. http://www.startaid.com/
 55. http://www.socialdanger.com/
 56. http://www.thethingsiwant.com/
 57. http://linkologia.pl/
 58. http://www.stanmx.com/
 59. http://www.linkroll.com/
 60. http://www.newstube.de/
 61. http://www.npgb.org/
 62. http://www.ziqq.com/
 63. http://www.seotribu.com/
 64. http://bluedot.us/
 65. http://www.diigo.com/
 66. http://www.tagtooga.com/
 67. http://www.bookmarktracker.com/
 68. http://www.plugim.com/
 69. http://www.bookmax.net/
 70. http://www.butterflyproject.nl/
 71. http://www.easybm.com/
 72. http://www.saveyourlinks.com/
 73. http://www.socialporn.com/
 74. http://www.myvmarks.com/
 75. http://muti.co.za/
 76. http://101out.com/
 77. http://supr.c.ilio.us/
 78. http://www.philoi.com/
 79. http://cloudytags.com/
 80. http://www.bmaccess.net/
 81. http://www.30daytags.com/fresh
 82. http://www.connectedy.com/
 83. http://www.urlex.info/
 84. http://www.oyax.com/
 85. http://sitejot.com/
 86. http://www.bookmark-manager.com/
 87. http://www.aboogy.com/
 88. http://www.globusport.com/
 89. http://www.zoogim.com/
 90. http://www.shoppersbase.com/
 91. http://www.onlinebookmarkmanager.com/
 92. http://www.memfrag.com/
 93. http://www.ifaves.com/
 94. http://searchenginepress.com/
 95. http://www.contentpop.com/
 96. http://www.meme-stream.com/
 97. http://www.trustme.com/
 98. http://www.favoritoo.com/
 99. http://www.fallingskies.com/
 100. http://www.tagfacts.com/